Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Transcriptome Analysis for Pinus yunnanensis Based on High Throughput Sequencing
CAI Nian-Hui1,2,3;DENG Li-Li1,2,3;XU Yu-Lan1,2,3;XU Yang1,2,3;ZHOU Li1,2,3;WANG Da-Wei1,2,3;TIAN Bin1,2,3;HE Cheng-Zhong1,2,3;DUAN An-An1,2,3
Bulletin of Botanical Research . 2016, (1): 75 -83 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2016.01.011