Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
A Study on Breeding Characteristics and Ecological Adaptability of the Ferula ferulaeoides
ZHAO Xiao-Yi, WANG Zhong-Ke, LI Gui-Fang, LÜ Xin-Hua, ZHAO Wen-Qin, ZHUANG Li
Bulletin of Botanical Research . 2019, (3): 321 -328 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2019.03.001