Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Effects of Agricultural Activities on Niche of Main Wetland Plant Populations in Sanjiang Plain
HAN Ming-Hao, LIU Ying-Nan, ZHOU Dan, SUI Xin, NI Hong-Wei, MU Li-Qiang
Bulletin of Botanical Research . 2017, (3): 461 -467 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2017.03.018