Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
In Vitro Culture and Plantlet Regeneration of Quercus shumardii
Lü Xiu-Li1,2;SHEN Lie-Ying1;SHI Ji-Sen2;ZHANG Chun-Ying1*
Bulletin of Botanical Research . 2015, (2): 185 -190 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2015.02.005