Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:

Bulletin of Botanical Research ›› 1987, Vol. 7 ›› Issue (1): 95-103.

Previous Articles     Next Articles

TAXA NOVA LABIATARUM XINJIANGENSIUM

Yang Chang-you, Wang Bin   

  1. Xinjieng August. -1 Agricultural College Urumqi, Xinjiang
  • Online:1987-03-15 Published:2016-06-13