Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
A New Variety of Magnolia officinalis Rehd. & Wils.
FU Da-Li;ZHAO Tian-Bang;DAI Hui-Tang;SUN Jin-Hua;ZHOU Dao-Shun
Bulletin of Botanical Research . 2007, (4): 388 -389 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2007.04.002