Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:
Morphological Characteristics,Geographical Distribution and Taxonomic Status of Bryum petelotii Thér.et Henr.
NIU Yu-Lu;XIONG Yuan-Xin;LIU Yong-Ying;LI Lin;ZHAO Jian-Cheng*
Bulletin of Botanical Research . 2012, (5): 526 -531 .  DOI: 10.7525/j.issn.1673-5102.2012.05.004