Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:

Bulletin of Botanical Research ›› 1994, Vol. 14 ›› Issue (1): 35-36.

Previous Articles     Next Articles

VARIETAS UNA NOVA SCHISANDRAE CHINENSIS (TURCZ.)BAILL. EXPROVINCIA HELILONGJIANG

Zhuo Li-huan, Huang Pu-hwa, Jin Wan-chang, Yang Chuan-ping   

  1. 1. North-Eastern Forestry University, Harbin 150040 Heilongjiang;
    2. Jiu-lian Forest, Tieli Forestry Bureau, Tieli 152500, Heilongjiang
  • Received:1993-09-01 Online:1994-03-15 Published:2016-06-14

Key words: Heilongjiang, New variety, Schisandra chinensis(Turcz.) Baill.var.leucocarpa P.H.Huang et L.H.Zhuo.