Welcome to Bulletin of Botanical Research! Today is Share:

Bulletin of Botanical Research ›› 1987, Vol. 7 ›› Issue (4): 175-175.

Previous Articles    

REVISION ON FRITILLARIA AMOENA FROM XINJIANG

Duan Xian-zhen, Zheng Xiu-ju   

  1. Experiment Station of Fritillaries Yumin County, Xinjiang
  • Online:1987-12-15 Published:2016-06-13